Zapomniałeś hasła?

Nr konta: 17 1240 2568 1111 0010 9606 4916

Szkody

Koło Łowieckie „ Żbik” w Przemyślu zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. 2022.1173) obowiązane jest do wynagradzania szkód łowieckich wyrządzonych,:

  • w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

w granicach dzierżawionych obwodów łowieckich nr 145 i 177.

art. 50 ust.1 Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

1b. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

3. Za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania wypłaca zarząd województwa za środków budżetu państwa.

4. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b, dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 właściciel lub posiadacz gruntów rolnych powinien, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcą obwodu łowieckiego w zabezpieczeniu gruntów przed szkodami.

Odszkodowanie nie przysługuje:

  • osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych,
  • posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały,
  • posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom,
  • za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy,
  • za szkody powstałe w płodach rolnych złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
  • za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

ZGŁASZANIE SZKODY

Wniosek o szacowanie szkody łowieckiej w postaci papierowej, osobno na każdą uprawę, należy składać za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny koła:

Koło Łowieckie "Żbik" w Przemyślu

Janusz Koralewicz

Siedliska 134B

37-705 Przemyśl


Wniosek zgłoszenia szkody w uprawie: (druk do pobrania)